การรีไซเคิลขั้นสูงจะทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถรีไซเคิลขยะพลาสติกได้ ปีละหลายแสนเมตริกตัน โดยเปลี่ยนพลาสติกที่ใช้แล้วไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน

เอ็กซอนโมบิลร่วมกับรัฐบาลต่างๆ อุตสาหกรรม และผู้จัดหาเทคโนโลยี ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อประเมินศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์รีไซเคิลขั้นสูงขนาดใหญ่ทั่วทั้งภูมิภาค พัฒนาเทคโนโลยีและสนับสนุนนโยบายที่จะช่วยเร่งการเก็บรวบรวมขยะพลาสติกมารีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับพลาสติก

“พลาสติกช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ทั่วโลก เพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการใช้งานด้านการเกษตร บรรจุภัณฑ์อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ อีกมากมาย” ไว-กอง ชอย ผู้จัดการโครงการรีไซเคิลขั้นสูงในเอเชีย แปซิฟิกของเอ็กซอนโมบิลกล่าว

“การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญขององค์กรต่างๆ ตลอดห่วงโซ่ คุณค่า จะช่วยเร่งให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับพลาสติกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ขยะพลาสติกหลากหลายประเภทมากขึ้น ถูกนำมาเปลี่ยนเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ แทนที่จะจบลง ด้วยการเป็นขยะ อยู่ในสิ่งแวดล้อม ถูกเผาหรือฝังกลบ”

แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงคืออะไร

มีขยะพลาสติกทั่วโลกน้อยกว่าร้อยละ 10 ที่ถูกนำมารีไซเคิล ส่วนหนึ่งเนื่องจากความท้าทายในการเก็บรวบรวมและคัดแยกขยะพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งของที่ทำจากพลาสติกต่างชนิดกัน หรือผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนเศษอาหาร หรือมีฉลากเหนียวๆ ติดอยู่

การรีไซเคิลขั้นสูงจะแยกโครงสร้างขยะพลาสติกออกในระดับโมเลกุล แล้วเปลี่ยนให้เป็นวัตถุดิบ ที่สามารถใช้ทำพลาสติกคุณภาพใหม่เอี่ยม และผลิตภัณฑ์ใหม่อื่นๆ กระบวนการนี้จะช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนให้เหลือน้อยที่สุด และทำให้เกิดพลาสติกผสมแบบหลายชั้น

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอ็กซอนโมบิลกำลังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนารูปแบบที่จะจัดการขยะพลาสติก ตามความต้องการเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรีไซเคิลขยะพลาสติกในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 12 ซึ่งเป็นประมาณการในปัจจุบัน สำหรับประเทศต่างๆ ในเอเชียที่อยู่ใน กลุ่มองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และจะช่วยตอบสนองความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์หมุนเวียนของผู้บริโภคที่กำลังเติบโต

นวัตกรรมในอินโดนีเซีย

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เอ็กซอนโมบิลลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ อินโดโมบิล พรีมา เอเนอร์จี้ และพลาสติก เอเนอร์จี้ ในอินโดนีเซีย MoU ดังกล่าวมุ่งประเมินศักยภาพที่จะนำ เทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติกขั้นสูงมาใช้ในวงกว้าง คาดว่าขีดความสามารถ ในการรีไซเคิล จะมีถึงปีละ 100,000 เมตริกตันตลอดช่วงการดำเนินงาน โดยระยะแรกมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นได้ใน พ.ศ. 2568

ด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับการรีไซเคิลขั้นสูงนี้ อินโดนีเซียจะมีบทบาทเป็นผู้นำของโลกด้านการรีไซเคิลพลาสติก”

– ไว-กอง ชอย ผู้จัดการโครงการรีไซเคิลขั้นสูงในเอเชียแปซิฟิกกล่าว

ไว-กองย้ำว่า ข้อตกลงดังกล่าวมุ่งแก้ปัญหา ขยะพลาสติก ที่อาจต้องจบลงที่หลุมฝังกลบ เตาเผาขยะ หรือถูกทิ้งในสิ่งแวดล้อม แทนที่จะเป็นขยะที่ถูกนำไปผ่านกระบวนการที่โรงงานเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ความร้อน (pyrolysis) น้ำมันไพโรไลซิสที่ได้จากโรงงาน จะถูกเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ทำพลาสติกคุณภาพใหม่เอี่ยม และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าอื่นๆ ที่โรงงานปิโตรเคมีของเอ็กซอนโมบิลในสิงคโปร์

การรีไซเคิลวัสดุในมาเลเซีย

การลงนามในข้อตกลงทำนองเดียวกัน เพื่อประเมินโอกาสในการนำพลาสติกมารีไซเคิลขั้นสูง เมื่อปลายปี 2565 ระหว่างเอ็กซอนโมบิลและเปโตรนาสเคมิคัลกรุ๊ป เบอร์ฮาด

ตาม MoU ดังกล่าว ทั้งสองบริษัทหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนจากพลาสติกในมาเลเซีย ผ่านการดำเนินงานขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติกขั้นสูง

สมาชิกของโครงการ “รถบรรทุกสีเขียว” กำลังสอนเด็กนักเรียนเรื่องการรีไซเคิลพลาสติก

เอ็กซอนโมบิลร่วมกับสมาคมผู้ผลิตพลาสติกแห่งมาเลเซีย Scientex Berhad เปิดตัวโครงการ “รถบรรทุกสีเขียว”  รถบรรทุกสีเขียวจะแวะตามโรงเรียนต่างๆ ในมาเลเซีย เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ เกี่ยวกับบทบาทของพลาสติกในชีวิตประจำวันของเรา และประโยชน์ของการรีไซเคิล โครงการดังกล่าวจะเน้นความสำคัญของการดำเนินงานตามแนวคิด ‘3 Rs’ ในชีวิตประจำวัน ลด (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse)และรีไซเคิล (Recycle)

การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับพลาสติก

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก

เอ็กซอนโมบิลกำลังมองหาโอกาสสำหรับการรีไซเคิลขั้นสูงในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสิงคโปร์ เพื่อช่วยเร่งให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับพลาสติกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขณะเดียวกัน เอ็กซอนโมบิล ยังคงร่วมมือกับลูกค้าและเจ้าของแบรนด์ต่างๆ เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการ ผลิตภัณฑ์พลาสติกหมุนเวียนที่ผ่านการรับรอง เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทขายพลาสติกหมุนเวียนที่ผ่านการรับรองในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก ในเอเชียแปซิฟิก ให้กับ Scientex เพื่อใช้ทำบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวสำหรับอาหาร

Scientex เป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในมาเลเซีย และโรงงานในมาเลเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ และสหรัฐอเมริกา กำลังรับซื้อพลาสติกหมุนเวียนที่ผ่านการรับรองของเอ็กซอนโมบิล

เอ็กซอนโมบิล วางแผนจะเพิ่มขีดความสามารถในการรีไซเคิลขั้นสูงทั่วโลกเป็นประมาณปีละ 500,000 เมตริกตัน ภายในสิ้นปี พ.ศ.2569 โดยจะดำเนินการที่โรงงานหลายแห่งทั่วโลก รวมทั้งในสหรัฐฯ แคนาดา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก ในเท็กซัส ศูนย์รีไซเคิลขั้นสูงของเราที่เบย์ทาวน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์รีไซเคิลขยะพลาสติกขั้นสูงที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ มีขีดความสามารถในการจัดการขยะพลาสติกปีละ 40,000 เมตริกตัน ซึ่งอาจต้องจบลงที่ หลุมฝังกลบหรือเตาเผาขยะ

“เอ็กซอนโมบิลทำให้การรีไซเคิลขั้นสูง เป็นทางออกที่เป็นไปได้ในการรีไซเคิลขยะพลาสติกได้หลากหลายยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก ทำให้เราเข้าใกล้สังคมที่สามารถใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกมากขึ้น”

-กวี-ลิน ชาน ผู้จัดการด้านตลาดการรีไซเคิลขั้นสูงเพื่อ ความยั่งยืนสำหรับเอเชียแปซิฟิกกล่าว

เทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูง จะช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติก ในเอเชียแปซิฟิก และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเปลี่ยนขยะพลาสติกไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน

 

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?