ร่วมช่วยกันสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์กรพลเมืองดี

คิดแบบสากล  ทำแบบท้องถิ่น

เอ็กซอนโมบิล ได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้  และในฐานะบริษัทที่ช่วยจัดหาพลังงานให้แก่โลกตามที่ต้องการ  เรายังได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาในชุมชนต่างๆ ของโลกอย่างไม่หยุดยั้ง

“ผมภูมิใจที่เรามีส่วนช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ” ดาเร็น วู้ด ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น กล่าวในรายงานความยั่งยืนประจำปีนี้ “มีผู้คนหลายล้านคนที่หลุดพ้นจากความยากจนแสนเข็ญในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาเข้าถึงพลังงานได้มากขึ้นนั่นเอง”

และเมื่อคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทจึงได้เทียบเคียงเป้าหมายและแรงบันดาลใจจากผู้ที่มีพันธกิจคล้ายกันกับเรา

เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (The UN’s Sustainable Development Goals – SDGs) ได้ระบุถึงการนำไปสู่พัฒนาการอย่างมีนัยยะสำคัญในทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมของโลกให้ได้ภายปี พ.ศ. 2573 ในทำนองเดียวกัน เอ็กซอนโมบิล   ได้พิจารณาถึงความท้าทายต่างๆ ของประชาคมโลก และความช่วยเหลือที่เราสามารถมอบให้ได้   โดยเอ็กซอนโมบิลได้มีส่วนช่วยในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 ข้อ  และมี 8 ข้อดังต่อไปนี้ที่สะท้อนความเกี่ยวข้องของบริษัทในด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้เด่นชัดที่สุด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4: การศึกษาที่มีคุณภาพ

บริษัทสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนและอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering,  Mathematics หรือ STEM) เพื่อให้แน่ใจได้ว่า นักเรียนอย่าง Naiomi ได้รับการสนับสนุนเพียงพอที่จะประสบความสำเร็จได้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ

บริษัทสนับสนุนการพัฒนา ผู้ประกอบการและผู้นำทางธุรกิจที่เป็นสตรี ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนซื้อหาได้

เอ็กซอนโมบิล กำลังดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกระดับของการปฏิบัติการ และยังทำการวิจัยเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ทันสมัยต่างๆ เช่น  เชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่าย และ การกักเก็บคาร์บอนในเซลล์เชื้อเพลิง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 8: การจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ตัวอย่างที่ชัดเจนใกล้ตัวเรา คือ โครงการขยายโรงงานปิโตรเคมีของเอ็กซอนโมบิลในพื้นที่ชายฝั่ง Gulf Coast สหรัฐฯ  ซึ่งทำให้เกิดการสร้างงานมากกว่า 45,000 อัตรา บริษัทได้ดำเนินการ จ้างคนงานใหม่ๆ และ สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินการอยู่

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 12: การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

บริษัทแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ (และ เชื้อเพลิงในอนาคต) ที่จะช่วยให้ลูกค้าดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

You may also like Text

สำรวจเพิ่มเติม